Image
SONDAJ PARAN SOU APAPARÈY MOBIL POU PREPARASYON AN KA YON IJANS

Èske pitit ou a gen aksè a youn oubyen plis òdinatè lakay li pou fè devwa?
Wi, pitit mwen an gen aksè ak yon òdinatè pèsonèl/aparèy mobil lakay li.
Wi, pitit mwen an aktyèlman gen yon aparèy mobil distri a bay pou l sèvi lakay li.
Non, pitit mwen an pa gen aksè ak yon aparèy pou l sèvi lakay li.

surveygold.com


Èske w ta renmen pitit ou a prete yon aparèy mobil distri a bay pou l sèvi lakay li?
Wi, mwen ta renmen pitit mwen an prete yon yon aparèy mobil distri a bay pou l fè devwa lakay li
Non, mwen pa ta renmen pitit mwen an prete yon aparèy mobil distri a bay pou l fè devwa lakay li.

surveygold.com


Èske w gen aksè Entènèt gwo vitès lakay ou, pou pitit ou a ka fè devwa l? ?
Wi, nou gen aksè Entènèt gwo vitès lakay.
Non, nou pa gen aksè Entènèt gwo vitès lakay.

surveygold.com


Chwazi nivo ane eskolè pitit ou a.

surveygold.com


Èske w ta renmen resevwa yon telefòn entèlijan ‘Samsung’ nan men ‘1Million Project’ pou itilize kòm yon pwen konektivite pou gen aksè Entènèt la?
Wi, nou ta renmen resevwa yon telefòn entèlijan nan men ‘1Million Project’ pou itilize kòm yon pwen konektivite pou gen aksè Èntènèt.
Non, mwen pa ta renmen resevwa yon telefòn entèlijan nan men ‘1Million Project’ pou itilize kòm yon pwen konektivite pou nou gen aksè Èntènèt.

surveygold.com